ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทยหญิง
ผู้รักษาประตู
สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ญาดา เซ่งย่อง
22
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
สลิตา สุทธิบูลย์
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
กาญจนาพร แสนคุณ
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
พิสมัย สอนไสย์
19
ตำแหน่ง: กองหลัง
พรพิรุณ พิลาวัณ
23
ตำแหน่ง: กองหลัง
ดวงนภา ศรีตะลา
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
อินทร์อร พันธุ์ชา
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุนิสา สร้างไธสง
10
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุดารัตน์ ชูชื่น
11
ตำแหน่ง: กองหลัง
ศรุดา ก้อนฝ้าย
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
พิกุล เขื่อนเพ็ชร
6
ตำแหน่ง: กองกลาง
รัตติกาล ทองสมบัติ
12
ตำแหน่ง: กองกลาง
วิลัยพร บุตรด้วง
20
ตำแหน่ง: กองกลาง
อรพินท์ แหวนเงิน
15
ตำแหน่ง: กองกลาง
ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
7
ตำแหน่ง: กองกลาง
ขวัญฤดี แสงจันทร์
16
ตำแหน่ง: กองกลาง
ณัฐวดี ปร่ำนาค
13
ตำแหน่ง: กองกลาง
อิรวดี มาครีส
14
ตำแหน่ง: กองกลาง
จารุวรรณ ไชยรักษ์
17
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
สุชาวดี นิลธำรงค์
8
ตำแหน่ง: กองหน้า
กาญจนา สังข์เงิน
21
ตำแหน่ง: กองหน้า
เสาวลักษณ์ เพ็งงาม
9
ตำแหน่ง: กองหน้า