ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

รายละเอียดงานตามตำแหน่ง

pdf-logo
รายละเอียดตำแหน่ง
Content Producer
pdf-logo
รายละเอียดตำแหน่ง
Finance Administration
pdf-logo
รายละเอียดตำแหน่ง
Competition Manager

ข้อมูลทั่วไป

วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
ทักษะและความสามารถ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ