ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'C' Coaching เดือนมีนาคม

10 ก.พ. 2017 18:17:00

1 year ago

สมาคมฯประกาศรายชื่อ 24 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม AFC 'C' Coaching ที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2560
Picture

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร AFC 'C' - Certificate Coaching Course ณ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2560

สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้

1.  นาย มงคล การสมศาสตร์
2.  นาย รัฐธีร์ เอื้อธนไพศาล
3.  นาย ไตรรงค์ บุญสิงห์
4.  MR. GABOR SZANYI-NAGY
5.  นาย อติคุณ ณรงค์ธรรม
6.  นาย ธนา อาทิตย์เที่ยง
7.  นาย ศักดินันท์ มากเมือง
8.  นาย อิศวะ บุญรอด
9.  นาย ดาวากร เขียวสังข์
10.นาย สุวิจักษณ์ เกียรติสฤษฎ์
11.นาย รฤก์ เทียมเพชร
12.นาย ศักดิ์ชาย ดีน้อย
13.นาย ศักดา นิลเสถียร
14.นาย รุ่งโรจน์ เรื่องอร่าม
15.นาย ชาคริส พรหมดำรง
16.MR. SAMUEL CHUKWUNYERE IHEANACHO
17.นาย วรวุฒิ กอเซิมมูซอ
18.นาย เฉลิมศักดิ์ เวทานต์ธาดา
19.นาย สมพร ปล้องไม้
20.นาย อัคคเดช อยู่เปลา
21.นาย เดชาธร ดอกตะเคียน
22.นาย กิตติศักดิ์ มีเจริญ
23.นางสาว พัณณิภา คำนึง
24.นาย สราวุธ ยงค์สถิตย์สุข

สำรอง

1. นาย อุดมผล สาลีผล
2. นาย ศิริชัย จิตสว่าง
3. นาย  อาทิตย์ สุขสมนึก
4. นาย อดิเทพ นาคเถื่อน
5. นาย นันทวัฒน์ ปานทอง

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 27,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9 

*** หลังจากนั้นให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครพร้อม ใบรับรองสุขภาพ และ เบอร์ติดต่อกลับมาที่ education@fathailand.org ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

*หากชำระเกินกำหนดวันที่ระบุ ทางสมาคมฯ ขออนุญาตให้สิทธิกับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับ (ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง กรุณารอการติดต่อ จากสมาคมฯอีกครั้ง)