ประกาศ : ตั้งคณะพิจารณาดำเนินการถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

12 ก.พ. 2017 14:56:47

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศตั้งคณะทำงานพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่กำกับ ดูแล
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย และกอปรกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อลีกการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ออกเป็น ๕ ประเภท คือ ไทยลีก ๑, ไทยลีก ๒, ไทยลีก ๓, ไทยลีก ๔ และ ลีกสมัครเล่น โดยเริ่มจัดการแข่งขันในปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ การกุศล และสมัครเล่น ทุกประเภท เป็นไปตามกาลสมัยและความเหมาะสม จึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับถ้วยรางวัลฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คือ

๑. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม เป็น ประธาน
๒. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการ เป็น รองประธาน
๓. นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายก(ฝ่ายบัญชี) เป็น รองประธาน
๔. นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายก(ฝ่ายจัดการแข่งขัน) เป็น รองประธาน
๕. นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายก(ฝ่ายสื่อสารองค์กร) เป็น รองประธาน
๖. นายพาทิศ ศุภะพงศ์ รองเลขาธิการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
๗. ผู้แทน บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็น คณะทำงาน
๘. ผู้แทนสโมสรไทยลีก ๑ เป็น คณะทำงาน
๙. ผู้แทนสโมสรไทยลีก ๒ เป็น คณะทำงาน
๑๐.ผู้แทนสโมสรไทยลีก ๓ เป็น คณะทำงา
๑๑.ผู้แทนสโมสรไทยลีก ๔ เป็น คณะทำงาน
๑๒.ผู้แทนลีกสมัครเล่น เป็น คณะทำงาน
๑๓.ผู้แทน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็น คณะทำงาน

โดยให้คณะทำงานพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ การกุศล และสมัครเล่น ทุกประเภท ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ