ประกาศสมาคมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล

18 ก.ย. 2018 15:34:37

2 years ago

ประกาศสมาคมฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่)
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ เรื่องขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นั้น

บัดนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการร้องขอจากบรรดาศูนย์ฝึกฟุตบอลว่า ยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ยังมีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมนี้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงตกลงให้การผ่อนปรนศูนย์ฝึกฟุตบอลซึ่งดำเนินการในฐานะบุคคลธรรมดา ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ส่วนข้อกำหนดอื่นเป็นดังนี้

๑. หัวหน้าศูนย์ฝึกต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับต่างๆ ( Pro หรือ A หรือ B หรือ C License ) จาก AFC , UEFA
๒. ผู้ฝึกสอนในศูนย์ฝึกต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน ( Pro หรือ A หรือ B หรือ C Introductory หรือ T License )
๓. ศูนย์ฝึกต้องมีแผนการพัฒนานักกีฬาตามระดับอายุต่างๆ อย่างชัดเจน
๔. ศูนย์ฝึกต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน และมีสนามสำหรับฝึกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
๕. ศูนย์ฝึกต้องมีทะเบียนรายชื่อและจำนวนผู้เรียนทักษะฟุตบอลในระดับอายุต่างๆ

โดยผู้ยื่นหลักฐานสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอใบรับรองได้ที่ อีเมล technical@fathailand.org สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๐๘-๑๕๒๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก
(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์