สมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนทีมงวดที่ 3/2561 ให้สโมสรไทยลีก 1-4 เริ่มวันแรก 3 ต.ค. นี้

2 ต.ค. 2018 14:48:39

8 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ขอแจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ประจำฤดูกาล 2018 สมาคมฯ ขอแจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 ประจำฤดูกาล 2018 ให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก (T1) จำนวน 18 ทีม และ สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล M-150 แชมเปียนชิพ (T2) จำนวน 18 ทีม ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

ผู้ที่จะรับเงินสนับสนุนฯดังกล่าว ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0993000065069
ระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 3/2561” (ไม่มี VAT)

โดยยอดเงินที่ท่านได้รับ

ไทยลีก 1 จำนวนเงิน = 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ไทยลีก 2 จำนวนเงิน = 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ไทยลีก 3 จำนวนเงิน = 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ไทยลีก 4 จำนวนเงิน = 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ใบเสร็จรับเงินต้องมีช่องผู้รับเงิน และหรือ ผู้มีอำนาจลงนาม และเซ็นกำกับ

2. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน หรือหลัง 04 เมษายน 2561) พร้อมประทับตรายางและ
เซ็นชื่อโดยกรรมการที่ระบุในข้อ2 ,ผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุไว้ในข้อ3 ของหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการตามผู้มีอำนาจที่ระบุในข้อ 2

3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเอง
ลงนามโดยผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่กระทำการแทนให้ชัดเจน
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงในหนังสือมอบอำนาจ เท่านั้น

4. หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ที่ขึ้นชั้นมาใหม่และยังไม่มี ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีการลงนามจากเจ้าหน้าที่ กกท. มายื่นขอรับเช็คที่สมาคมฯ

5. สถานที่จ่ายเงิน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
อาคาร 40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

6. กำหนดการ :
ไทยลีก 1 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2561 จนถึง วันศุกร์ทื่ 19 ตุลาคม 2561
ไทยลีก 2 ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2561 จนถึง วันศุกร์ทื่ 19 ตุลาคม 2561
ไทยลีก 3 วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ไทยลีก 4 วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น. ถึง 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
(ตามวัน - เวลาราชการ) ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทำการ)

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 063-870-2111 (คุณวีณา หรือ คุณสามารถ) ในเวลาราชการ

 

หมายเหตุ*

1. ระงับการจ่ายเช็คแก่สโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ 
2. เอกสารข้อ 2 ถึง 4 เป็นสำเนา ขอความกรุณาประทับตราสโมสรและกรรมการลงนามรับรองสำเนาทุกแผ่น