ประกาศ : เรื่อง จัดซื้อจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน และสมรรถภาพของนักกีฬา

19 เม.ย. 2019 13:56:54

1 year ago

ประกาศ : เรื่อง การจัดซื้อจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันและสมรรถภาพของนักกีฬา โดยวิธีการคัดเลือก
Picture

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 042/2562

เรื่อง การจัดซื้อจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันและสมรรถภาพของนักกีฬา โดยวิธีการคัดเลือก (Term of Reference : TOR)

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และสมรรถภาพของนักกีฬา เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเก็บข้อมูลทางสถิติ และนำมาวิเคราะห์เกมการแข่งขัน จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดหาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขัน และสมรรถภาพของนักกีฬา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

5. ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6. ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

7. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องสามารถรับผิดชอบในการดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้

8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีระบบวิเคราะห์คุณลักษณะ ดังนี้

    8.1.1 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถวิเคราะห์สถิติของนักฟุตบอลทั้งทีมตนเอง และทีมของคู่แข่ง ในด้าน การรับบอล การส่งบอล การทำประตู ระยะเวลาเฉลี่ยการครองบอล ค่าเฉลี่ยของการสัมผัสบอลก่อนส่งแต่ละครั้งได้เป็นอย่างน้อย

    8.1.2 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของนักฟุตบอลในทีมตนเอง กับทีมของคู่แข่งที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันได้

    8.1.3 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ตามแต่ละตำแหน่งของลูกฟุตบอลรวมถึงผู้เล่นในสนามในลักษณะภาพเคลื่อนไหว (Tracking Animation) ได้

    8.1.4 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงทิศทางของลักษณะการเล่นฟุตบอล ตามแต่ละตำแหน่งของนักฟุตบอลในลักษณะแผนผังกราฟฟิค ทั้งของทีมตนเอง และทีมคู่แข่งได้

    8.1.5 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์แล้วออกมาเป็นภาพวิดีโอการแข่งขันครบทั้งหมด 90 นาทีได้ และสามารถเลือกดูเป็นเหตุการณ์ต่างๆ ได้เช่น เลือกดูแบบระยะการแข่งขันทั้งหมด การแข่งขันเฉพาะครึ่งเวลาแรก การแข่งขันเฉพาะครึ่งเวลาหลัง การส่งบอล การยิงประตู การเข้าสกัดบอล การเตะมุม ได้เป็นอย่างน้อย

    8.1.6 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถตัดต่อวิดีโอจากทุกเหตุการณ์ของนักฟุตบอลได้รายบุคคลและทำการ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์วิดีโอ MP4  AVI MPEG WMV ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อไปใช้งานบนเครื่องเล่นวิดีโออื่นๆ ได้

    8.1.7 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถวิเคราะห์สมรรถภาพความพร้อมร่างกายของนักฟุตบอลได้ โดยแสดงเป็นข้อมูลด้านกายภาพได้ เช่น การวิ่งเร็วในระยะสั้น (sprint) ความเร็วในการวิ่ง (speed run) การวิ่ง (run) การวิ่งเหยาะๆ (jogging) การเดิน (walk) การยืน (standing) เป็นอย่างน้อย

    8.1.8 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ วิดีโอ กราฟฟิค ได้

    8.1.9 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงหน้ารายงานการวิเคราะห์ผู้เล่นทุกตำแหน่งได้

    8.1.10 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถแสดงรายงานสถิติเบื้องต้น 10 อันดับแรก ของนักฟุตบอลทั้งทีมตนเอง และทีมคู่แข่งได้ เช่น จังหวะการส่งบอล การครอบครองบอล การบุกและการตั้งรับ การได้บอลและเสียบอลบริเวณการครอบครองบอล ได้เป็นอย่างน้อย

    8.1.11 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถจับการเคลื่อนไหวของนักกีฬา เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล

    8.1.12 ระบบวิเคราะห์ ต้องมีรายงานการวิเคราะห์ภาพรวมของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้

    8.1.13 ระบบวิเคราะห์ ต้องสามารถรองรับการนำไฟล์วิดีโอเทปบันทึกการแข่งขันฟุตบอลย้อนหลังมาทำการวิเคราะห์ได้ โดยไฟล์วิดีโอเทปบันทึกการแข่งขันฟุตบอลย้อนหลังผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหา

8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี อุปกรณ์สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของนักฟุตบอลที่ทำการลงแข่งขันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 90 นาที ภายในสนามแข่งขัน หรือสถานที่แข่งขัน หรือในกรณีไม่สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ภายในสนามแข่งขัน หรือสถานที่แข่งขันได้ จะนำวิดีโอเทปบันทึกการแข่งขันย้อนหลังมาประมวลผล

8.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของนักฟุตบอลที่ทำการลงแข่งขันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 90 นาที ภายในสนามแข่งขัน หรือสถานที่แข่งขัน

8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี ระบบการเข้าใช้รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และสมรรถภาพของนักกีฬา ตลอดทั้งการแข่งขัน

8.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี ระบบการเข้าใช้รายงานในลักษณะผ่านหน้าอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ (Online) และโปรแกรมที่ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต (Offline)

8.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และสมรรถภาพของนักกีฬา ตลอดทั้งการแข่งขัน

8.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สมรรถภาพ และประสิทธิภาพของนักฟุตบอล รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดเกมส์การแข่งขันตลอดทั้งการแข่งขัน เพื่อให้คำแนะนำ หรือเสริมมุมมองทักษะในเกมส์การแข่งขันของทีมตนเอง และของทีมคู่แข่ง

8.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มี การฝึกอบรมการเข้าใช้หน้ารายงานระบบการวิเคราะห์สมรรถภาพ และประสิทธิภาพของนักฟุตบอลตลอดทั้งการแข่งขัน

8.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ การจัดเก็บสถิติเชิงเทคนิค และสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอล หรือกีฬาอื่น

8.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นเจ้าของระบบวิเคราะห์ หรือมีลิขสิทธิ์ในระบบวิเคราะห์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบวิเคราะห์ที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ

9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสามารถให้บริการระบบวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันและสมรรถภาพของนักกีฬา ตลอดทั้งการแข่งขัน ภายในห้วงระยะเวลาฤดูกาลการแข่งขัน 1 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา

10. การชำระเงินจะดำเนินการจ่ายชำระโดยแบ่งเป็นงวดชำระ ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 60 ของค่าบริการ ในวันเริ่มต้นการให้บริการระบบวิเคราะห์ข้อมูล

งวดที่ 2 ชำระเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 40 ของค่าบริการ หลังจากผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรายงานผลการวิเคราะห์การแข่งขันแบบทั้งปี แล้วเสร็จ

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562   

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์