ประกาศ เรื่อง จัดจ้างผู้ศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งชาติ

6 ก.ย. 2019 16:50:03

4 months ago

ประกาศสมาคมฯ เรื่อง จัดจ้างผู้ศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก
Picture

ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 094 / 2562

เรื่อง จัดจ้างผู้ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก (Term of Reference : TOR)

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการที่จะก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลและศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล ณ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ด้วยวิธีการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

7.1 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ในการสร้างอาคาร สนามและสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการดังกล่าว

7.2 ออกแบบก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยให้เป็นไปตามที่เจ้าของโครงการกำหนด

8. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแนวทาง แผนงาน รวมทั้งวิธีดำเนินงานที่เหมาะสมกับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนมีอุปกรณ์ประกอบการทำงานที่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2011-7177 ต่อ 124 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ อีเมล secretariat@fathailand.org หรือที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์