สมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

28 เม.ย. 2017 12:33:00

3 years ago

สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Picture

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบุญยะจินดา สโมสร ตำรวจ วิภาวดี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกฝ่ายต่างๆของสมาคมฯ และ สภากรรมการ พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ, มร. ซานจีวาน บาลาซิงคัม, คุณ ชื่นชนก ศิริวัฒน์ ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า และ ปูรูชอตทัม คาสเทล ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม

นอกจากนี้การประชุม มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง เข้าร่วมทั้งหมด 49 สโมสร 

สำหรับวาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฯ ข้อ 27
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
วาระที่ 3 การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกสมาคมฯ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่คราวนี้ จะใช้ตัวแทนผู้มีสิทธิออกเสียงตามข้อบังคับลักษณะปกครอง พ.ศ. 2558
4.2 การย้ายที่ทำการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
4.3 การตั้งสภาปฏิรูปเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยของสมาคมฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลระยะยาว 20 ปี
4.4 การแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการของสมาคมฯ
4.5 การจ้างบริษัทฯ ภาคเอกชนมาฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้ทีมชาติไทยในรุ่นอายุต่างๆ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขอเสนอแต่งตั้งสมาชิกจำนวน 3 คน (ชัยศักดิ์ จรรยาเวโรจน์ ตัวแทนจากบางกอกกล๊าส เอฟซี, วุฒิชัย สุขสุเมฆ ตัวแทนจาก ขอนแก่น เอฟซี และ ภัทรพงศ์ รักรวี ตัวแทนจาก ตรัง เอฟซี) เพื่อให้ตรวจสอบรายงานการประชุม (ผ่านการรับรอง มติ 43 จาก 43 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง

5.2 อนุมัติฐานะการเงินและบัญชีงบดุล ประจำปี 2557-2559 (ผ่านการรับรอง มติ 43 เสียง จาก 43 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)

5.3 อนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 คาดการณ์รายได้ 1,496 ล้านบาท (ผ่านการรับรอง มติ 44 เสียง จาก 44 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)

5.4 รับรองรายงานการดำเนินงานกิจกรรม และรับรองการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของสมาคมฯ
5.4.1 การยุติการแข่งขันในฤดูกาล 2559 (ผ่านการรับรอง มติ 34 จาก 44 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)
5.4.2 การชำระหนี้ทางภาษีแก่กรมสรรพากร (ผ่านการรับรอง มติ 42 จาก 48 เสียงซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)
5.4.3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของสภากรรมการ (ผ่านการรับรองมติ 46 จาก 48 เสียงซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)

5.6 การระงับสมาชิกภาพของสโมสรฟุตบอลขอนแก่น ยูไนเต็ด (การปลดออกต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 แต่มีผู้ลงคะแนนเสียง 19 จาก 48 เสียง ไม่ถึง 3 ใน 4 ไม่ผ่านการปลดออก)

5.7 ญัตติแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อเสนอของสภากรรมการ (ผ่านการรับรอง มติ 38 จาก 49 เสียง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง)

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1 ประธานสโมสร สุราษฏร์ธานี เอฟซี ขอความอนุเคราะห์ เยียวยา จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จากการยุติการแข่งขัน

6.2 เรื่องอื่นๆ