Business

27 September 2021

2 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Business

หลักเกณฑ์ด้านธุรกิจ

บทนำ

กีฬาฟุตบอลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากที่เป็นเพียงกีฬาไปสู่อุตสาหกรรมกีฬาที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญ ฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลและผู้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลกลายเป็นสิ่งสำคัญและเพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องสามารถแข่งขันได้ไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันนอกสนามด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจของสโมสร สโมสรฟุตบอลควรมองหาแหล่งรายได้ใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ (การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ บัตรผ่านประตู ผู้ให้การสนับสนุน) เพื่อให้เป็นอิสระมากขึ้นจากรายได้ไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากความสำเร็จด้านกีฬาของผู้ขอใบอนุญาตเท่านั้นและเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะเป็นกิจการที่ประสบผลความสำเร็จและมีฐานะทางการเงินที่ดี

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านธุรกิจ ได้แก่ 

• ผู้ขอใบอนุญาตมีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ และ

• การให้ความสำคัญกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งเน้นที่การกระจายรายได้ การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันของแฟนบอล และการปรับปรุงประสบการณ์รับชมในวันแข่งขัน

 

ประกอบไปด้วย

B.01 แผนธุรกิจของสโมสร

 

ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีแผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบอนุญาต แผนธุรกิจอาจครอบคลุมระยะเวลาระหว่างหนึ่ง (1) ถึงสี่ (4) ปี

ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องปรากฏในรายละเอียดของแผนธุรกิจนั้นอาจรวมไปถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

ข) การวิเคราะห์และวิจัยตลาด

ค) แผนด้านเทคนิค (แผนระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับผลการแข่งขันและรูปแบบการเล่นในสนาม) รวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

ง) แผนการค้า (แผนระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมธุรกิจ) รวมถึงกลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามแผนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

จ) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ฉ) การบริหารและการจัดการสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

ช) การวางแผนงบประมาณและการเงิน

ซ) แผนพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2565/66 (เลกที่ 1)

ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะตุลาการ

ประกาศ : วันเลือกตั้งวันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565