Personnel

27 September 2021

2 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Personnel

หลักเกณฑ์ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการคือ

ก) ผู้ขอใบอนุญาตมีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ

ข) ผู้ขอใบอนุญาตมีผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษา ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ค) นักกีฬาของทีมชุดใหญ่และทีมอื่น ๆ ได้รับการฝึกฝนโดยผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทีมที่จำเป็น

 

ประกอบไปด้วย

P.01  สำนักงานสโมสร

P.02  ผู้จัดการทั่วไป

P.03  เจ้าหน้าที่การเงิน

P.04  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

P.05  เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน

P.06  แพทย์

P.07  นักกายภาพบำบัด

P.08  หัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับทีมชุดใหญ่

P.09  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับทีมชุดใหญ่

P.10  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน

P.11 ผู้ฝึกสอนเยาวชน

P.12 เจ้าหน้าที่บริการด้านความปลอดภัย

P.13 สิทธิ ความรับผิดชอบ และหน้าที่

P.14 หน้าที่ในการเปลี่ยนตัวบุคลากรระหว่างฤดูกาลที่ได้รับใบอนุญาต

P.15 หน้าที่ในการแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

P.16 เจ้าหน้าที่ด้านการขอใบอนุญาตสโมสร

P.17 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

P.18 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

P.19 ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูของทีมชุดใหญ่

P.20 ผู้ฝึกสอนฟิตเนสของทีมชุดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสาร

Laws of the Game -2024_25 (TH)

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 2

ข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯ