Sporting

27 September 2021

2 ปีที่ผ่านมา

ใบอนุญาต

Sporting

หลักเกณฑ์ด้านกีฬา

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ด้านกีฬามีไว้สำหรับผู้ขอใบอนุญาตเพื่อ

ก) สร้างความมั่นใจว่าจะมีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ข) ก่อให้เกิดโครงสร้างด้านการพัฒนาที่ก้าวหน้าโดยมีแนวทางที่ชัดเจน

ค) ดำเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสโมสรเท่านั้น

ง) ให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่นักกีฬาที่มีฝีมือ พร้อมความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและเสริมการศึกษาทางวิชาการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเยาวชน

จ) ให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับนักกีฬาทุกคน

ฉ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการนักฟุตบอลที่มีคุณภาพ

 

ประกอบไปด้วย

S.01 โครงสร้างการพัฒนานักกีฬา

S.02 หลักสูตรการพัฒนานักกีฬาเยาวชน (YDP)

S.03 บริการทางการแพทย์สำหรับนักกีฬาที่มีสัญญา

S.04 โครงการสำหรับนักกีฬาที่เป็นเด็กเล็ก (Grassroots programme)

S.05 โครงการด้านการศึกษา

S.06 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR programme)

S.07 อคาเดมีเยาวชนของสโมสร

S.08 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบพิมพ์หนังสือแต่งตั้ง-มอบอำนาจ-มอบฉันทะ

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 2

บัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิก 2566 Update 1.12.66

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ฉบับชั่วคราว