RESULTS

SCHEDULE

March 2023

19

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

0

-

0

นครปฐม ยูไนเต็ด

19

March

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

1

-

1

อุทัยธานี เอฟซี

19

March

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

1

-

3

ระยอง เอฟซี

19

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

3

-

1

อุดรธานี เอฟซี

18

March

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

1

-

2

กระบี่ เอฟซี

18

March

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

1

-

2

คัสตอม ยูไนเต็ด

18

March

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

0

-

1

แพร่ ยูไนเต็ด

18

March

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

1

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

18

March

T2

ตราด เอฟซี

1

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

15

March

T2

อุทัยธานี เอฟซี

3

-

0

สโมสรฟุตบอลราชประชา

15

March

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

1

-

2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

15

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

1

-

0

ชัยนาท ฮอร์นบิล

15

March

T2

อุดรธานี เอฟซี

0

-

8

ตราด เอฟซี

15

March

T2

ระยอง เอฟซี

2

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

15

March

T2

กระบี่ เอฟซี

2

-

1

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

15

March

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

1

-

1

อยุธยา ยูไนเต็ด

15

March

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

0

สุพรรณบุรี เอฟซี

15

March

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

1

-

1

นครศรี ยูไนเต็ด

12

March

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

1

-

3

อุทัยธานี เอฟซี

12

March

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

2

-

0

นครปฐม ยูไนเต็ด

12

March

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

1

-

1

ระยอง เอฟซี

12

March

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

1

-

1

กระบี่ เอฟซี

11

March

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

1

-

0

อุดรธานี เอฟซี

11

March

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

3

-

2

แพร่ ยูไนเต็ด

11

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

1

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

11

March

T2

ตราด เอฟซี

6

-

0

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

10

March

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

1

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

05

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

1

-

0

สโมสรฟุตบอลราชประชา

05

March

T2

ระยอง เอฟซี

3

-

1

แพร่ ยูไนเต็ด

05

March

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

0

-

1

อยุธยา ยูไนเต็ด

05

March

T2

อุทัยธานี เอฟซี

4

-

1

สุพรรณบุรี เอฟซี

04

March

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

1

นครศรี ยูไนเต็ด

04

March

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

0

-

0

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

04

March

T2

กระบี่ เอฟซี

0

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

04

March

T2

อุดรธานี เอฟซี

2

-

1

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

04

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

1

-

2

ตราด เอฟซี

19

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

0

-

0

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

19

March

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

1

-

1

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

19

March

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

1

-

3

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

19

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

3

-

1

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

18

March

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

1

-

2

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

18

March

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

1

-

2

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

18

March

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

0

-

1

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

18

March

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

1

-

1

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

18

March

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

1

-

0

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

15

March

T2

อุทัยธานี เอฟซี

UTFC

3

-

0

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

15

March

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

1

-

2

CMUTD

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

T2

15

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

1

-

0

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

15

March

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

0

-

8

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

15

March

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

2

-

1

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

15

March

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

2

-

1

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

15

March

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

SPCT

1

-

1

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

15

March

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

0

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

15

March

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

1

-

1

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

12

March

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

1

-

3

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

12

March

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

2

-

0

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

12

March

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

1

-

1

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

12

March

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

1

-

1

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

11

March

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

1

-

0

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

11

March

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

3

-

2

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

11

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

1

-

1

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

11

March

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

6

-

0

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

10

March

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

1

-

0

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

05

March

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

1

-

0

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

05

March

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

3

-

1

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

05

March

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

0

-

1

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

05

March

T2

อุทัยธานี เอฟซี

UTFC

4

-

1

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

04

March

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

1

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

04

March

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

SPCT

0

-

0

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

04

March

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

0

-

1

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

04

March

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

2

-

1

CMUTD

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

T2

04

March

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

1

-

2

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

February 2023

26

February

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

0

-

1

นครปฐม ยูไนเต็ด

26

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

0

-

1

ตราด เอฟซี

26

February

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

1

-

0

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

26

February

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

1

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

25

February

T2

ระยอง เอฟซี

0

-

0

กระบี่ เอฟซี

25

February

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

0

-

2

สมุทรปราการ ซิตี้

25

February

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

0

-

1

ชัยนาท ฮอร์นบิล

25

February

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

2

-

2

อุทัยธานี เอฟซี

25

February

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

2

-

0

อุดรธานี เอฟซี

19

February

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

4

-

2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

19

February

T2

ตราด เอฟซี

1

-

0

สโมสรฟุตบอลราชประชา

19

February

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

0

-

1

สุพรรณบุรี เอฟซี

19

February

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

0

-

4

ระยอง เอฟซี

18

February

T2

อุทัยธานี เอฟซี

0

-

0

คัสตอม ยูไนเต็ด

18

February

T2

อุดรธานี เอฟซี

1

-

1

นครศรี ยูไนเต็ด

18

February

T2

กระบี่ เอฟซี

4

-

1

แพร่ ยูไนเต็ด

18

February

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

0

อยุธยา ยูไนเต็ด

17

February

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

2

-

3

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

12

February

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

1

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

12

February

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

1

-

1

สโมสรฟุตบอลราชประชา

12

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

1

-

0

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

12

February

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

0

-

0

อุทัยธานี เอฟซี

11

February

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

2

-

1

ตราด เอฟซี

11

February

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

0

-

2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

11

February

T2

ระยอง เอฟซี

1

-

1

นครปฐม ยูไนเต็ด

11

February

T2

กระบี่ เอฟซี

0

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

05

February

T2

อุทัยธานี เอฟซี

1

-

0

ระยอง เอฟซี

05

February

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

1

-

0

นครศรี ยูไนเต็ด

05

February

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

05

February

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

2

-

0

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

04

February

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

0

-

3

อยุธยา ยูไนเต็ด

04

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

1

-

2

สมุทรปราการ ซิตี้

04

February

T2

ตราด เอฟซี

2

-

0

สุพรรณบุรี เอฟซี

04

February

T2

อุดรธานี เอฟซี

0

-

7

กระบี่ เอฟซี

03

February

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

0

-

0

แพร่ ยูไนเต็ด

26

February

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

0

-

1

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

26

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

0

-

1

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

26

February

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

1

-

0

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

26

February

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

1

-

0

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

25

February

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

0

-

0

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

25

February

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

0

-

2

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

25

February

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

0

-

1

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

25

February

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

2

-

2

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

25

February

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

2

-

0

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

19

February

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

4

-

2

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

19

February

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

1

-

0

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

19

February

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

0

-

1

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

19

February

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

SPCT

0

-

4

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

18

February

T2

อุทัยธานี เอฟซี

UTFC

0

-

0

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

18

February

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

1

-

1

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

18

February

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

4

-

1

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

18

February

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

0

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

17

February

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

2

-

3

CMUTD

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

T2

12

February

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

1

-

1

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

12

February

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

1

-

1

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

12

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

1

-

0

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

12

February

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

0

-

0

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

11

February

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

2

-

1

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

11

February

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

0

-

2

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

11

February

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

1

-

1

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

11

February

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

0

-

0

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

05

February

T2

อุทัยธานี เอฟซี

UTFC

1

-

0

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

05

February

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

1

-

0

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

05

February

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

1

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

05

February

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

2

-

0

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

04

February

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

0

-

3

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

04

February

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

1

-

2

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

04

February

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

2

-

0

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

04

February

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

0

-

7

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

03

February

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

0

-

0

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

January 2023

29

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

2

-

1

อุดรธานี เอฟซี

29

January

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

1

-

3

ชัยนาท ฮอร์นบิล

29

January

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

0

-

0

นครปฐม ยูไนเต็ด

29

January

T2

ระยอง เอฟซี

4

-

1

เชียงใหม่ เอฟซี

28

January

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

1

-

0

สมุทรปราการ ซิตี้

28

January

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

5

-

1

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

28

January

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

2

-

1

ตราด เอฟซี

28

January

T2

กระบี่ เอฟซี

3

-

0

อุทัยธานี เอฟซี

28

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

1

-

0

สโมสรฟุตบอลราชประชา

22

January

T2

อุดรธานี เอฟซี

2

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

22

January

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

0

-

1

แพร่ ยูไนเต็ด

22

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

2

-

1

สุพรรณบุรี เอฟซี

22

January

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

0

-

0

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

21

January

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

1

-

2

กระบี่ เอฟซี

21

January

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

0

-

3

อุทัยธานี เอฟซี

21

January

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

3

-

2

นครศรี ยูไนเต็ด

21

January

T2

ตราด เอฟซี

1

-

0

อยุธยา ยูไนเต็ด

20

January

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

0

-

1

ระยอง เอฟซี

15

January

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

1

-

1

อุทัยธานี เอฟซี

15

January

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

0

-

0

สมุทรปราการ ซิตี้

15

January

T2

กระบี่ เอฟซี

1

-

1

นครปฐม ยูไนเต็ด

15

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

0

-

0

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

14

January

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

3

-

3

ชัยนาท ฮอร์นบิล

14

January

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

1

-

1

ตราด เอฟซี

14

January

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

1

-

1

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

14

January

T2

ระยอง เอฟซี

2

-

0

อุดรธานี เอฟซี

13

January

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

1

-

1

สโมสรฟุตบอลราชประชา

08

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

0

-

0

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

08

January

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

2

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

08

January

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

0

-

1

นครศรี ยูไนเต็ด

08

January

T2

ตราด เอฟซี

1

-

0

กระบี่ เอฟซี

07

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

0

-

2

สุพรรณบุรี เอฟซี

07

January

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

2

-

0

ระยอง เอฟซี

07

January

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

07

January

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

1

-

2

อุทัยธานี เอฟซี

06

January

T2

อุดรธานี เอฟซี

1

-

3

แพร่ ยูไนเต็ด

29

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

2

-

1

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

29

January

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

1

-

3

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

29

January

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

0

-

0

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

29

January

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

4

-

1

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

28

January

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

1

-

0

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

28

January

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

5

-

1

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

28

January

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

2

-

1

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

28

January

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

3

-

0

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

28

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

1

-

0

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

22

January

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

2

-

1

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

22

January

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

0

-

1

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

22

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

2

-

1

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

22

January

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

0

-

0

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

21

January

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

SPCT

1

-

2

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

21

January

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

0

-

3

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

21

January

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

3

-

2

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

21

January

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

1

-

0

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

20

January

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

0

-

1

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

15

January

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

1

-

1

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

15

January

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

0

-

0

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

15

January

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

1

-

1

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

15

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

0

-

0

CMUTD

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

T2

14

January

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

3

-

3

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

14

January

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

1

-

1

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

14

January

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

1

-

1

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

14

January

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

2

-

0

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

13

January

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

1

-

1

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

08

January

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

0

-

0

KSSFC

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

T2

08

January

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

2

-

1

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

08

January

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

0

-

1

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

08

January

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

1

-

0

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

07

January

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

0

-

2

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

07

January

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

2

-

0

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

07

January

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

0

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

07

January

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

SPCT

1

-

2

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

06

January

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

1

-

3

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

December 2022

11

December

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

0

อุดรธานี เอฟซี

11

December

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

1

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

11

December

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

1

-

2

ตราด เอฟซี

11

December

T2

อุทัยธานี เอฟซี

6

-

0

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

10

December

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

0

-

1

สโมสรฟุตบอลราชประชา

10

December

T2

กระบี่ เอฟซี

1

-

1

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

10

December

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

3

-

1

อยุธยา ยูไนเต็ด

10

December

T2

ระยอง เอฟซี

1

-

0

ชัยนาท ฮอร์นบิล

09

December

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

0

-

1

สุพรรณบุรี เอฟซี

04

December

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

3

-

0

นครศรี ยูไนเต็ด

04

December

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

0

-

0

ระยอง เอฟซี

04

December

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

0

-

3

แพร่ ยูไนเต็ด

04

December

T2

อุดรธานี เอฟซี

0

-

3

เชียงใหม่ เอฟซี

03

December

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

2

-

3

อุทัยธานี เอฟซี

03

December

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

3

-

0

กระบี่ เอฟซี

03

December

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

0

-

3

คัสตอม ยูไนเต็ด

03

December

T2

ตราด เอฟซี

0

-

1

นครปฐม ยูไนเต็ด

03

December

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

1

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

11

December

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

NPTUTD

1

-

0

UDFC

อุดรธานี เอฟซี

T2

11

December

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

CMFC

1

-

1

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

11

December

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

PRUTD

1

-

2

TRAT

ตราด เอฟซี

T2

11

December

T2

อุทัยธานี เอฟซี

UTFC

6

-

0

RNUD

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

T2

10

December

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

CTUTD

0

-

1

RPC

สโมสรฟุตบอลราชประชา

T2

10

December

T2

กระบี่ เอฟซี

KBFC

1

-

1

CMUTD

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

T2

10

December

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

NKSUD

3

-

1

AYUTD

อยุธยา ยูไนเต็ด

T2

10

December

T2

ระยอง เอฟซี

RYFC

1

-

0

CNHB

ชัยนาท ฮอร์นบิล

T2

09

December

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

0

-

1

SPFC

สุพรรณบุรี เอฟซี

T2

04

December

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

SPFC

3

-

0

NKSUD

นครศรี ยูไนเต็ด

T2

04

December

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

KSSFC

0

-

0

RYFC

ระยอง เอฟซี

T2

04

December

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

CMUTD

0

-

3

PRUTD

แพร่ ยูไนเต็ด

T2

04

December

T2

อุดรธานี เอฟซี

UDFC

0

-

3

CMFC

เชียงใหม่ เอฟซี

T2

03

December

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

CNHB

2

-

3

UTFC

อุทัยธานี เอฟซี

T2

03

December

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

RPC

3

-

0

KBFC

กระบี่ เอฟซี

T2

03

December

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

AYUTD

0

-

3

CTUTD

คัสตอม ยูไนเต็ด

T2

03

December

T2

ตราด เอฟซี

TRAT

0

-

1

NPTUTD

นครปฐม ยูไนเต็ด

T2

03

December

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

RNUD

1

-

1

SPCT

สมุทรปราการ ซิตี้

T2

November 2022

27

November

T2

กระบี่ เอฟซี

3

-

0

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

27

November

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

3

-

2

อยุธยา ยูไนเต็ด

27

November

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

0

-

2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

27

November

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

1

-

1

สโมสรฟุตบอลราชประชา

26

November

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

2

-

1

ชัยนาท ฮอร์นบิล

26

November

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

2

-

0

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

26

November

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

1

-

1

อุดรธานี เอฟซี

26

November

T2

อุทัยธานี เอฟซี

2

-

0

ตราด เอฟซี

25

November

T2

ระยอง เอฟซี

0

-

0

สุพรรณบุรี เอฟซี

21

November

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

1

-

1

ระยอง เอฟซี

20

November

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

3

-

2

คัสตอม ยูไนเต็ด

20

November

T2

ชัยนาท ฮอร์นบิล

1

-

0

อุดรธานี เอฟซี

20

November

T2

สุพรรณบุรี เอฟซี

3

-

2

กระบี่ เอฟซี

20

November

T2

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

2

-

1

แพร่ ยูไนเต็ด

19

November

T2

ตราด เอฟซี

1

-

0

สมุทรปราการ ซิตี้

19

November

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

1

-

0

เชียงใหม่ เอฟซี

19

November

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

1

-

1

อุทัยธานี เอฟซี

19

November

T2

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

0

-

2

นครปฐม ยูไนเต็ด

13

November

T2

นครปฐม ยูไนเต็ด

2

-

1

ชัยนาท ฮอร์นบิล

13

November

T2

อุดรธานี เอฟซี

2

-

1

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

13

November

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด

1

-

1

เกษตรศาสตร์ เอฟซี

13

November

T2

เชียงใหม่ เอฟซี

2

-

1

ตราด เอฟซี

12

November

T2

กระบี่ เอฟซี

2

-

1

อยุธยา ยูไนเต็ด

12

November

T2

อุทัยธานี เอฟซี

1

-

2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

12

November

T2

ระยอง เอฟซี

1

-

0

นครศรี ยูไนเต็ด

12

November

T2

แพร่ ยูไนเต็ด

3

-

0

สุพรรณบุรี เอฟซี

11

November

T2

สมุทรปราการ ซิตี้

1

-

0

สโมสรฟุตบอลราชประชา

09

November

T2

ตราด เอฟซี

1

-

1

คัสตอม ยูไนเต็ด

06

November

T2

นครศรี ยูไนเต็ด

5

-

2

แพร่ ยูไนเต็ด

06

November

T2

อยุธยา ยูไนเต็ด

2

-

1

สมุทรปราการ ซิตี้

06

November

T2

สโมสรฟุตบอลราชประชา

1

-

4

อุทัยธานี เอฟซี

06

November

T2

ตราด เอฟซี

1

-

1

อุดรธานี เอฟซี

05

November

T2

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด

2

-

1

เชียงใหม่ เอฟซี

05

November

T2

คัสตอม ยูไนเต็ด