ฟุตบอลระดับพื้นฐาน

15 August 2022

1 ปีที่ผ่านมา

ฟุตบอลระดับพื้นฐาน

สำหรับการเริ่มสร้างสังคมฟุตบอลพื้นฐาน สมาคมฯ มีแนวทางสร้างหน่วยงานเพื่อดูแลการพัฒนานักฟุตบอลระดับพื้นฐานในแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการเชิญชวนเด็กๆ ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยให้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาศักยภาพในฐานะนักฟุตบอล

อีกทั้ง สมาคมฯ จะทำ.การอบรมเพื่อสร้างโค้ชและบุคลากรระดับพื้นฐาน เพื่อส่งกลุ่มคนเหล่านี้ไปให้ความรู้ในพื้นที่ต่าง ๆตามเขตภูมิภาคที่ตัวเองสังกัดอยู่ เพราะสมาคมฯ ต้องการทำ.ลายความเหลื่อมล้ำ.ของโอกาสในการจะได้รับความรู้ และการพัฒนาในหมู่เยาวชนไทยที่ปัจจุบันโอกาสกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้น รวมถึงเผยแพร่ความรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยมีแผนการดังนี้

1. ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฟุตบอลต่างประเทศ เช่น สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ, สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และหน่วยงานในประเทศ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา หน่วยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานเอกชน และสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการสำ.เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2. จัดการอบรมให้ความรู้ สร้างโค้ชระดับพื้นฐาน เพื่อให้มีบุคลากรที่สามารถส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชนในแต่ละท้องถิ่นต่อไป

3. จัดกิจกรรมฟุตบอลให้กับเด็กอายุ 6-12 ปี และให้ครอบครัวของเด็กเข้ามามีส่วนร่วม

4. จัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อคนพิการ หรือประชากรกลุ่มพิเศษในสังคม

5. จัดการแข่งขันฟุตบอลลีก 7 คน สำ.หรับเด็กช่วงอายุ 10-12 ปี

รูปภูเขาน้ำ แข็งนั้นแสดงให้เห็นถึงโมเดลด้านการพัฒนาเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่อยู่เหนือน้ำ จะเป็นทีมชาติชายและหญิง ซึ่งเป็นส่วนที่

ปรากฎสู่สาธารณชน ขณะเดียวกัน สิ่งที่อยู่ใต้น้ำ คือส่วนของการพัฒนาด้านเทคนิค ซึ่งจำ เป็นต่อการรักษาภูเขาน้ำ แข็งให้ลอยได้ พื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำ เหล่านี้เป็น

พื้นที่ที่ผู้คนมองไม่เห็น แต่เป็นรากฐานที่แท้จริงของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

 

แนวคิดในการระบุลักษณะภูเขาน้ำ แข็งมี 2 ประการ ได้แก่ :

1. ความแข็งแกร่งของพื้นที่: หากโครงการมั่นคง ภูเขาน้ำ แข็งก็ยังคงสามารถลอยอยู่บนที่สูง หมายความว่าทีมชาติก็มีโอกาสดีในการแข่งขันและประสบความสำเร็จ

2. เอกภาพของโครงการ: แต่ละโครงการต้องเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแรง เพื่อให้ฐานเป็นบล็อกที่แน่นหนา โดยภูเขาน้ำ แข็งมีความลึกหลายชั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

 

พื้นฐานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้สร้างขึ้นมาดังนี้ :

 

- ชั้นแรก ได้แก่ การวางกลยุทธ์และการวางแผนในระยะกลางและระยะยาว กลยุทธ์การพัฒนาทางเทคนิคต้องมีการวางแผนในช่วงระหว่าง 4 ถึง 8 ปี ซึ่งผลลัพธ์

คือผลที่ได้มาจากการวางแผนที่สอดคล้องกันเป็นระยะเวลานาน

 

- ชั้นที่ 2 ได้แก่ ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน, การอบรมผู้ฝึกสอน และการพัฒนาเยาวชน ชั้นที่ 2 นี้ถือเป็นสิ่งจำ เป็นสำ หรับความสอดคล้องของโครงการ โดยกิจกรรม

สำ หรับฟุตบอลระดับพื้นฐาน ในรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี , 10 ปี และ 12 ปี จะได้รับการส่งเสริม, เพิ่มจำ นวน และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและครอบครัว

ส่วนโค้ชก็จะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรมแบบใหม่ในทุกระดับ (ด้วยความร่วมมือกับ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย) เช่นเดียวกับอคาเดมีฟุตบอลที่จะได้รับ

การพัฒนาและทำ ให้มั่นคง ผ่านระบบการแข่งขันลีกเยาวชนและระบบการออกใบอนุญาตที่มีเสถียรภาพ

 

- ชั้นที่ 3 เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวผล หลังจากที่ชั้นที่ 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถแสดงฝีเท้าในประเทศไทย โดยคัดเลือกผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุดในการ

เป็นนักฟุตบอล และมอบสภาพแวดล้อมที่จำ เป็นต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับสูง โดยเป็นผลผลิตจากระบบการอบรมผู้ฝึกสอน

และการฝึกซ้อมของทีมชาติ (ผ่านการทำ วิจัยและปรัชญาฟุตบอลไทย) รวมถึงโปรแกรมเฉพาะสำ หรับฟุตบอลหญิง และความเป็นไปได้ของการฝึกซ้อมภายใต้

สิ่งอำ นวยความสะดวกชั้นยอด ซึ่งมีความสำ คัญต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับสูงสุด ในเวลาเดียวกัน ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นจะต้องเกิดขึ้น

กับไทยลีก และหน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การภาครัฐบาลและเอกชน ฯลฯ) และองค์กร

ระหว่างประเทศ ( สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ, สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย, สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน, สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป เป็นต้น)

 

- ชั้นที่ 4 อันเป็นชั้นโผล่ขึ้นมาจากน้ำ เป็นตัวแทนของทีมชาติและผู้เล่นของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามและความร่วมมือในอนาคต ของสมาชิกทุกคน

ที่ประกอบกันเป็นครอบครัวฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็น นักเตะ, โค้ช, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ, องค์กรรัฐบาลและเอกชน, นักการศึกษา, วิทยากรผู้ฝึกสอน, ครอบครัว ผู้

สนับสนุน และ สื่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

FA Thailand Activities Report 2020 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล